ordensreglement

 

page1image41527248

ORDENSREGLEMENT

Første gang vedtatt i styret 3.april.2008.

I henhold til Lov om frittståande skoler med rett til statstilskudd (Friskolelova) § 3-9 som sier at”kvar skole skal ha eit reglement med reglar om elevane sine rettar og plikter så langt dei ikkje er fastsett på annen måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevane og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast”,fastsetter styret for Steinerskolen i Kristiansand følgende reglement;

Ordensreglementet regnes som en forskrift etter forvaltningslovens § 2 som sier at berørte parter gis anledning til å uttale seg før forskriften endelig vedtas, endres eller oppheves.

Dette reglement har vært til uttalelse og godkjent av lærerkollegiet våren 2008, FAU og i elevrådet.

 1. FRAVÆR OG OPPMØTEPLIKT
  1. Ved fravær gis det skriftlig melding av foresatte.
  2. Foresatte søker skriftlig elever fri for en -1- dag til klasselærer.
  3. Foresatte søker skriftlig elever fri utover en – 1- dag til skolens ledelse.
  4. Ved fravær fra enkelttimer av medisinske grunner og over lengre tid, kreves legeerklæring.
 2. BESTEMMELSER OM OPPFØRSEL
  1. Adferd som forstyrrer undervisningen må unngås.
  2. Adferd som er til sjenanse for andre må unngås; i skoletiden og på skoleveien.
  3. Opphold i klasserom i friminutt, eller opphold i ganger, eller utenfor skolens område, erkun tillat med spesiell tillatelse.
  4. Unødig opphold eller aktiviteter som skaper uro for andre i ganger og på toaletter skalunngås.
  5. Aktiviteter i friminutter som virker truende, som skader andre medelever eller uteområdetskal unngås.
   Noen aktiviteter blir derfor anvist til spesielle steder (fotball, skateboard, sykling, snøballkasting med mer).
  6. Ved uhell eller skader eller andre vanskelige situasjoner som kan oppstå ute skal elevene melde fra til utevakten for hjelp eller råd.
 3. BESTEMMELSER OM ORDEN
  1. Den enkelte elev skal til enhver tid ha med seg det utstyr de trenger.
  2. Dersom de låner materiell eller bøker som er skolens eiendom, skal det behandles varsomt.Ved tap skal det erstattes.
  3. Den enkelte elev skal komme på tiden til enhver time og ett hvert arrangement.Overtredelse vil føre til anmerkning.

   For avgangsklassen er det eget punkt om orden og oppførsel på vitnemålet.

  4. Den enkelte klasse har ansvar for orden i sitt klasserom og garderobe og fellesareal rundtder de holder til.
  5. Spesialrom skal holdes i orden i fellesskap. Alle klasser skal rydde etter seg.
  6. Sykler parkeres på anvist plass.
  7. Hærverk på skolens og medelevers eiendom medfører erstatningsansvar.
 1. ANDRE BESTEMMELSER
  1. Godterier og brus er ikke tillatt i skoletiden.
  2. Elever har ikke lov til å røyke i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område.
  3. Ved bruk av skateboard, rulleskøyter o.l i skoletiden skal nødvendig sikkerhetsutstyrbrukes. Det skal kun benyttes på anvist plass.
  4. Mobiltelefoner, iPod og annet elektronisk utstyr er ikke tillatt å brukes i skoletiden forelever til og med 7. trinn. Ungdomsskoleelever kan bruke dette på anvist plass i

   skolegården i friminuttene. I timene skal det ikke benyttes.

  5. Sykling alene til og fra skolen er tillatt fra 5. trinn dersom ikke noe annet er avtalt medforesatte. Det bør brukes hjelm.
 2. BRUDD PÅ REGLEMENTET FØRER TIL FØLGENDE TILTAK:
  1. Tilsnakk: Elever som bryter regler vil få tilsnakk fra lærere i undervisningstimer eller ifriminutt.
  2. Anmerkning: Elever som ikke retter seg etter tilsnakk, kan få anmerkning.
  3. Melding til hjemmet; Dette er det klasselærer som vedtar og iverksetter tiltaket etter ateleven har fått forklart seg.
  4. Parade og gjensitting for elever på 8.-10. trinn: Elever kan ved brudd på reglementet blipålagt å sitte en skoletime igjen etter ordinær skoledag, eller møte kl. 0730 fortrinnsvis dagen etter til parade. Eleven skal da få praktisk oppgave (r) som den skal utføre.
   Det er rektor som vedtar og iverksetter tiltaket etter at eleven har fått forklart seg sammen med den /de involverte lærerne.
  5. Bortvisning fra undervisning: I henhold til privatskoleloven § 2- 10 kan elever på 8.-10. trinn bortvises fra undervisning fra enkelttimer, resten av dagen, eller inntil tre dager dersom de bryter reglementet flere ganger eller alvorlig.
   Elever på 1.-7. trinn kan bort vises fra enkelttimer eller for resten av dagen.Bortvisning er ikke nødvendigvis bort fra skolen, men fra undervisningen. Daglig leder/rektor kan vedta at eleven skal vises bort fra en undervisningsgruppe til en annen eller til et annet undervisningstilbud i bortvisningstiden. Bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2.
   Det er daglig leder / rektor som fatter vedtaket etter å ha rådspurt seg med de aktuelle lærerne. Eleven skal ha fått forklart seg for den som beslutter disiplinærtiltaket.
   For elever på 1.-7 trinn gjelder samme prosedyre, samt at foresatte skal varsles før bortvisning fra undervisningen fra timer, eller for resten av dagen skjer. Dersom ikke skolen får kontakt med foresatte, må det sette i verk et annet tiltak. Tiltaket kan eventuelt begrense seg til å ha tilsyn med eleven.
   I daglig leders / rektors fravær er myndigheten delegert til trinnleder.
  6. Foresatte kan klage på bortvisningsvedtaket til Fylkesmannen i Vest- Agder.