ordensreglement

for Steinerskolen i Kristiansand
Første gangvedtatt i styret 3.april, 2008.
Revidert og godkjent 17.06.2019

I henhold til Lov om frittståande skoler med rett til statstilskudd (Friskolelova) § 3-9 som sier at ”kvar skole skal ha eit reglement med reglar om elevane sine rettar og plikter så langt dei ikkje er fastsett på annen måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevane og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast”, fastsetter styret for Steinerskolen i Kristiansand følgende reglement. Ordensreglementet regnes som en forskrift etter forvaltningslovens § 2 som sier at berørte parter gis anledning til å uttale seg før forskriften endelig vedtas, endres eller oppheves.

I tillegg har klassene egne klasseregler, tilpasset elevenes alder og lokale forhold.

Dette reglement har vært til uttalelse og er godkjent av lærerkollegiet våren 2019, FAU og i elevrådet.

HOVEDREGEL: Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø, jf. Opplæringsloven § 9A.

 1. FRAVÆR OG OPPMØTEPLIKT

1.1  Ved fravær gis det skriftlig melding av foresatte.
1.2  Foresatte søker skriftlig elever fri for inntil 2 dager til klasselærer.
1.3  Foresatte søker skriftlig elever fri utover 2 dager til skolens ledelse. Inntil 2 uker (10 skoledager).
1.4  Ved fravær fra enkelttimer av medisinske grunner og over lengre tid, kreves legeerklæring.

 1. BESTEMMELSER OM OPPFØRSEL

2.1  Vi skal være hyggelige, høflige og vise hverandre respekt og omsorg.
2.2  Vi bruker et akseptabelt språk mot hverandre.
2.3  Vi skal ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt.
2.4  Vi skal ikke opptre voldelig eller komme med trusler.
2.5  Vi skal vise respekt for skolens og andres eiendeler.
2.6  Vi skal ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler.
2.7  Vi skal ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
2.8  Vi skal ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer.
2.9  Vi skal møte forberedt, presis og delta i undervisningen hele dagen.

 1. BESTEMMELSER OM ORDEN

3.1  Vi skal ta ansvar for at undervisningen blir best mulig ved å møte presis, forberedt og ta imot beskjeder fra voksne.
3.2  Vi skal ha med nødvendige læremidler og utstyr.
3.3  Vi behandler materiell og skolesaker ordentlig. (Ved tap skal dette erstattes).
3.4  Vi gjør arbeid vi blir pålagt så godt vi kan og til rett tid.
3.5  Vi tar ansvar for orden i klasserom, spisesal og fellesareal.
3.5  Vi vil samarbeide med elever og voksne på skolen.

 1. ANDRE BESTEMMELSER

4.1  Godterier og brus og andre sukkerholdige næringsmidler er ikke tillatt i skoletiden.
4.2  Ved bruk av skateboard, rulleskøyter o.l. i skoletiden skal nødvendig sikkerhetsutstyr brukes. Det skal kun benyttes på anvist plass.
4.3  Mobiltelefoner, iPad og annet elektronisk utstyr er ikke tillatt brukt i skoletiden for elever, med mindre det har en pedagogisk hensikt og tillatt av lærer. (iPad, 1.-7.kl og Mobiltelefoner, 8.-10.kl).
4.4  Sykling alene til og fra skolen er tillatt i henhold til foresattes bestemmelse. Det bør brukes hjelm. Sykler parkeres på anvist plass.
4.5  Spesialrom skal holdes i orden i fellesskap. Alle klasser skal rydde etter seg. Hærverk på skolens og medelevers eiendom medfører erstatningsansvar.
4.6  Dersom elever på eget initiativ har med seg leker/utstyr på skolen, er dette på eget ansvar.

 1. KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

5.1  Det skal gis vurdering i orden og oppførsel på alle trinn i grunnskolen.
5.2  Vurdering i orden og oppførsel gis uten karakter på 1.-7. trinn, og med karakterene ”Godt, Nokså godt og Lite godt”, på 8. – 10. trinn.
5.3  Det vurderes konkret i det enkelte tilfelle om brudd på reglementet er av en slik karakter at foresatte skal gis muntilig orientering om hendelsen.
5.4  Ved alvorlige og /eller gjentatte brudd på bestemmelsen skal det sendes skriftlig  melding til foresatte.
5.5  Skriftlig melding kan også inneholde varsel om at eleven står i fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel (jmf. Forskrift til Opplæringsloven, § 3.5).
5.6  Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementen kan medøre at eleven ikke får delta på ulike arrangement for en periode.
5.7  Ved forsettlig eller uaktsom skade på bygning eller utstyr, vil det bli vurdert å fremme erstattningskrav, (jmf. lov om skaderstatning, § 1-1).
5.8  Foresatte har erstatningsansvar for inntil kr. 5000, (jmf. § 1-2 i lov om skadeerstatning).
5.9  Ved hærverk, skal skal foresatte varsles. Det skal kreves erstatning for skalden, og større skadeverk vil anmeldes.
5.10  Tobakk, snus eller rusmidler beslaglegges.
5.11  Skadelige gjenstander og våpen beslaglegges. (Saken anmeldes til politiet).
5.12  Vold eller trusler om vold mot elever eller voksne anmeldes. (6.-10. Trinn).
5.13  Alvorlige brudd på skolens ordensreglement, eller gjentatte brudd kan føre til bortvisning (jmf. Friskolelovens § 3-10):

1.-4. Årstrinn: Maksimalt 3 enkelttimer. Foresatte varsles før det blir iverksatt bortvisning.
5.-7. Årstrinn: Inntil resten av skoledagen. Forsatte varsles før det blir iverksatt bortvisning.
8.-10. Årstrinn: Inntil 3 dager. Beslutning om utvisning må gjøres skriftlig og er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2.

 1. SAKSBEHANDLING VED BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET

6.1  Brudd på skolens ordensreglement registreres som en oppføring i elevprotokollen.
6.2  Ved alvorlige og/eller gjentatte brudd sendes det skriftlig melding til foresatte.
6.3  Vedtak om utestengelse fra arrangement bestemmes av rektor i samråd med klasselærer.
6.4  Etter alvorlige brudd på ordensreglementet varsles elevens foresatte om vedtaket om bortvisning. Dette skal skje snarest og senest en uke etter at hendelsen har funnet sted.
6.5  Nedsatt karakter i orden og oppførsel settes i trinnmøte og rapporteres skriftlig tiil foresatte.
6.6  Beslutning om bortvisning fastsettes av rektor i samråd med elevens klasselærer. For elever på 5.-7. årstrinn skal bortvisningsvedtak på mer enn enkelttimer meldes de foresatte før det settes i kraft.

Før det blir tatt avgjørelse om sanksjon som følge av brudd på reglementet, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig til den som skal ta avgjørelsen. (jmf. Privatskolelova § 3 – 10).

 1. AKTUELLE PARAGRAFER FRA PRIVATSKOLELOVA:
 • 3-9. Ordensreglement og liknande
  Kvar skole skal ha eit reglement med reglar om elevane sine rettar og plikter så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast.

Reglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast. Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising eller tap av rettar, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.

 • 3-10. Bortvising av elevar og tap av rettar
  Skolen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga. På årstrinna 1-7 kan elevar visast bort for enkelttimar eller for resten av dagen, og på årstrinna 8-10 kan elevar visast bort i inntil tre dagar. Elevar i vidaregåande opplæring kan visast bort i inntil fem dagar. Den daglege leiaren av skolen vedtek sjølv bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Med mindre styret fastset noko anna, kan dagleg leiar bestemme at lærarane skal ha mynde til å ta avgjerd om bortvising frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen.
  Før det blir gjort vedtak om bortvising eller tap av rettar, skal ein vurdere å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak.

Ved avgjerd etter desse reglane gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om bortvising og tap av retten til opplæring er et enkeltvedtak. (jmf. Forvaltningsloven § 2.) Fylkesmannen er klageinstans.