vurdering

Egen unik vurderingsordning!
Steinerskolene har en vurderingsordning som blant annet innebærer at elevene i ungdomsskolen ikke får tallkarakterer som underveisvurdering eller som avsluttende standpunktkarakterer etter 10 klasse. Dette har sitt utgangspunkt i at Steinerskolen anser denne vurderingsformen som svært begrenset i sin form. Steinerskolens egen vurderingsordning er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Skolene er forpliktet til å følge vurderingsforskriften på ungdomskolen på lik linje som offentlig skole, med unntak av punkt om tallkarakter. Det skal likevel være kjent for eleven hva som er målene for opplæringen, og hva som blir vektlagt i vurderingen av hans eller hennes kompetanse. Det skal komme tydelig fram gjennom vurderingen hva slags faglig nivå eleven ligger på i ulike fag. Det skal også være kjent for eleven hva som er grunnlaget for vurderingen og hva som blir vektlagt i vurderingen i orden og atferd.

Karakterfri betyr ikke vurderingsfri
Steinerskolen gjør et omfattende vurderingsarbeid gjennom året, der målet med vurderingen er elevens læring og motivasjon. Fra og med ungdomsskolen, får elevene skriftlige tilbakemeldinger på arbeidet de har utført i periodeundervisningen.  Denne type vurdering gis fortløpende gjennom hele året. Fra og med 8 klasse får elevene i tillegg en skriftlig halvårsvurdering, samt en skriftlig vurdering ved årets slutt.

Skriftlige vurdering fra og med 2 klasse
Elevene får skriftlige vurdering etter hvert år. Disse sier noe om elevens personlige utvikling gjennom året, faglige styrker og utfordringer. Vurderingen rettes til foreldrene fram til og med 6 klasse. Fra 7-10 klasse, blir vurderingen skrevet direkte til eleven. Vurderingene blir høytidelig delt ut til foreldre og elever på sommerfesten hvert år.

Elevene søkes inn på videregående skole på lik linje som elever fra offentlig skole
Elevenes vitnemål etter 10 klasse er elevens avsluttende vurdering etter grunnskolen, og er et enkeltvedtak. I dette avsluttende vitnemålet er det elevens sluttkompetanse i hvert fag som blir belyst. For å gjøre innsøkingen til videregående enklere, blir vitnemålet oversatt til tallkarakterer. Våre elever søkes altså inn etter samme kriterier som elever fra offentlig skole.