inntak

 

INNTAKSREGLEMENT FOR STEINERSKOLEN I KRISTIANSAND
Steinerskolen i Kristiansand er et faglig/pedagogisk alternativ til offentlige grunnskole. Skolen bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole og har hele landet som inntaksområde.

INNTAKSPROSEDYRE

Generell søknadsfrist er 1. mars for oppstart påfølgende skoleår. Foreldre/foresatte sender skriftlig søknad til skolen på skolens søknadsskjema innen fristen. Vedtak om inntak fattes av rektor i samråd med skolens inntakskomité. Skolens styre bestemmer maksimal klassestørrelse for hver klasse for påfølgende skoleår etter pedagogiske og praktiske hensyn innen 1. desember hvert år. Dersom ikke annet er vedtatt er maksimal klassestørrelse 20 elever pr klasse. På bakgrunn av en klasses pedagogiske og/eller sosiale behov, kan styret vedta å iverksette inntaksstopp i en klasse for en kortere eller lengre angitt tidsperiode inntil ett skoleår om gangen. Dersom det ikke er ledig plass kan barnet settes på venteliste.

SAKSGANG OG PRIORITERING FOR INNTAK AV ELEVER TIL 1. KLASSE

 • Foresatte inviteres til å delta på skolens informasjonsmøter.
 • Foresatte sender skriftlig søknad til skolen innen 1. mars for inntak til påfølgende skoleår. Ved oversøking prioriteres søkere etter punktene i prioriteringslisten. Etter hovedinntaket tas elever inn fortløpende så lenge det er ledig kapasitet.
 • Vedtak om inntak fattes av rektor i samråd med inntakskomitéen.
 • Skolen inviterer foresatte til samtale med rektor og klasselærer.
 • Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt er underskrevet og levert skolen.

Fortrinnsrett til opptak i 1. klasse gis til:

 1. Barn som går i Steinerpedagogiske barnehager.
 2. Barn av skolens medarbeidere.
 3. Barn med søsken som går/har gått på Steinerskolen.
 4. Barn av foreldre som kan dokumentere kunnskap om og interesse for steinerskolens pedagogikk, for eksempel ved å ha deltatt på skolens informasjonsmøter.

Ved lik prioriteringsrett tas elever inn etter ansiennitet for søknadsdato. Dersom elever etter disse kriterier stiller likt, gjelder loddtrekning.

SAKSGANG OG PRIORITERING FOR INNTAK AV ELEVER TIL 2. – 10. KLASSE

 • Foresatte inviteres til å delta på skolens informasjonsmøter.
 • Foresatte sender skriftlig søknad innen 1. mars for inntak til påfølgende skoleår. Ved oversøking prioriteres søkere etter punktene i prioriteringslisten. Ved ledig kapasitet etter hovedinntaket tas elever inn fram til 1. august. Etter denne dato tas det kun inn elever med fortrinnsrett iht. punkt 1-3 i prioriteringslisten.
 • Vedtak om inntak fattes av rektor i samråd med inntakskomitéen.
 • Skolen inviterer foresatte til samtale med rektor og klasselærer.
 • Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt er underskrevet og levert skolen.

Fortrinnsrett til inntak gis til:

 1. Elever som kommer flyttende fra andre Steinerskoler.
 2. Barn av skolens medarbeidere.
 3. Barn med søsken som går/har gått på skolen.
 4. Barn av foreldre som kan dokumentere kunnskap om og interesse for steinerskolens pedagogikk, for eksempel ved å ha deltatt på skolens informasjonsmøter.

Ved lik prioriteringsrett tas elever inn etter ansiennitet for søknadsdato. Dersom elever etter disse kriterier stiller likt, gjelder loddtrekning.

ENDRING AV VEDTAK / KLAGE

Det er klagerett etter forvaltningsloven for vedtak om inntak. Klage sendes til skolen. Fylkesmannen i Vest-Agder er endelig klageinstans.

Vedtatt i skolens styre 21.1.2019