Tilbake /

Vurderinger og overgang til videregående

 

 

Vurdering

Steinerskolen i Kristiansand følger de retningslinjer som er gitt av Steinerskoleforbundet når det kommer til vurdering. Det vil si at de vurderingsformene som benyttes skal være en integrert del av pedagogikken og en naturlig del av undervisningen.

På steinerskoleforbundets nettside skrives det følgende om vurdering:

«Vurderingsformer som benyttes i steinerskolen skal være en integrert del av pedagogikken og en naturlig del av undervisningen. Formålet er at elevene skal anspores til økt innsikt i egen utvikling og understøttes i sin tro på egne evner og utviklingsmuligheter og derigjennom stimuleres til læring og bevisstgjøring av faglige utfordringer.

Vurdering skal også romme læreplanens dannelsesmål. Kvaliteter som ikke er målbare skal verdsettes og bli synlige. Det kan være kreativitet, kritisk tenkning, motivasjon, tålmodighet, nysgjerrighet, humor, utholdenhet, trofasthet, begeistring, empati, medlidenhet, mot, estetisk sans, undring, spontanitet og ydmykhet. Det må være åpenhet for elevens egen individuelle signatur slik det kommer til uttrykk i elevens handlinger, væremåter og kreativitet. Å kunne lære av feil i trygge omgivelser, er en del av læringsprosessene. Samtidig er tydelige og realistiske forventninger til elevene viktig for deres motivasjon, og læringsaktivitetene bør være preget av utfordringer og driv. Det handler om å fremme læring og livet i klasserommet, og dialogen med elevene er den viktigste daglige vurderingsarenaen. Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet er avgjørende for elevenes motivasjon og læring.

Siden steinerskolens grunnskole er karakterfri, legges det vekt på gode muntlige og presise skriftlige tilbakemeldinger.» (Steinerskoleforbundet, 2020)

Videre er det vesentlig å påpeke at tilbakemeldingene som gis skal være i tråd med steinerpedagogikkens utviklingstanke. En av hovedtankene i den sammenheng er at vurderingen skal tilpasses og utvikles etter elevenes modningsnivå og mulige selvinnsikt. Med andre ord har hvert klassetrinn sine særtrekk med hensyn til hva som modnes og dannes i elevene.Enkelt forklart opererer skolen med tre ulike didaktiske modeller: en for 6-åringene, en annen for småskole- og mellomtrinnet og en for ungdomstrinnet. Du kan lese mer om disse modellene på s. 7 i vurdering grunnlagsdokument om du klikker her.

Overgang til videregående skole

Til sist, et vanlig spørsmål som mange foreldre og foresatte stiller er hvordan overgangen blir fra ungdomstrinnet til videregående når det kommer til innsøking. Praksisen er at vurderingene blir tydelig gradert i 10. klasse slik at kommentarene i vitnemålene på enkelt vis kan gjøres om til tallkarakterer. Elevene på Steinerskolen kan da søke seg inn på forskjellige skoler på lik linje med elever som går på offentlig skole.