Tilbake /

Inntaksreglement

Steinerskolen i Kristiansand er et faglig/pedagogisk alternativ til offentlige grunnskole. Skolen bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole og har hele landet som inntaksområde.

Generell søknadsfrist er 1. mars for oppstart påfølgende skoleår. Ved ledig kapasitet har skolen et løpende inntak av elever til 1.-8. klasse.

Skoleåret 2023-2024
Skolens styre har vedtatt å stenge 4./5. klasse fra og med 12.09.23 med varighet ut skoleåret med unntak av elever som kommer fra Steinerskoler eller har søsken ved skolen og 6. og 7. klasse for inntak fra og med 23.10.23 med varighet ut skoleåret med unntak av elever som kommer fra Steinerskoler eller har søsken ved skolen.

Skoleåret 2024-2025
Skolens styre har vedtatt å stenge 5./6. klasse for inntak fra og med 29.05.24 til 31.07.25 med unntak av elever som kommer fra Steinerskoler eller har søsken ved skolen. (28.05.24)

 

Inntaksprosedyre

Reglementet er vedtatt i skolens styre 21.01.2019 og revidert 05.04.2022.

Foresatte sender skriftlig søknad til skolen på skolens søknadsskjema innen fristen. Vedtak om inntak fattes av rektor i samråd med skolens inntakskomité. Skolens styre bestemmer maksimal klassestørrelse for hver klasse for påfølgende skoleår etter pedagogiske og praktiske hensyn innen 1. desember hvert år.

Dersom ikke annet er vedtatt er maksimal klassestørrelse 20 elever pr klasse. På bakgrunn av en klasses pedagogiske og/eller sosiale behov, kan styret vedta å iverksette inntaksstopp i en klasse for en kortere eller lengre angitt tidsperiode inntil ett skoleår om gangen. Dersom det ikke er ledig plass kan barnet settes på venteliste.

 

Saksgang og prioritering

  • Foresatte inviteres til å delta på skolens informasjonsmøter.
  • Foresatte sender skriftlig søknad innen 1. mars for inntak til påfølgende skoleår. Ved
    oversøking prioriteres søkere etter punktene i prioriteringslisten. Etter hovedinntaket tas elever inn fortløpende så lenge det er ledig kapasitet.
  • Skolen inviterer foresatte til samtale med rektor og klasselærer.
  • Vedtak om inntak fattes av rektor i samråd med inntakskomitéen.
  • Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt er underskrevet og levert skolen.

Fortrinnsrett gis til

1. Barn som går i Steinerpedagogiske barnehager.
2. Barn av skolens medarbeidere.
3. Barn med søsken som går/har gått på Steinerskolen.
4. Barn av foreldre som kan dokumentere kunnskap om og interesse for steinerskolens pedagogikk, for eksempel ved å ha deltatt på skolens informasjonsmøter.

Ved lik prioriteringsrett tas elever inn etter ansiennitet for søknadsdato. Dersom elever etter disse kriterier stiller likt, gjelder loddtrekning.

 

 

Klage på vedtak

Det er klagerett etter forvaltningsloven for vedtak om inntak. Klage sendes til skolen.
Statsforvalteren i Agder er endelig klageinstans.