Tilbake /

Skolemiljø, fysisk og psykisk

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø

Her kan du lese mer om hva UDIR sier om dette temaet.

Hva skolen skal gjøre dersom det kommer inn et varsel om at en elev ikke har det trygt og godt kan du lese mer om her her

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Krav til psykososialt miljø reguleres i opplæringsloven kapittel 9 A (lovdata.no) om elevenes skolemiljø. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som skal fremme trivsel, læring og helse. Steinerskolen i Kristiansands handlingsplan skal bidra til å sikre at denne retten blir oppfylt.

259,33 KB

 

Det fysiske miljøet i skoler må ses i sammenheng med det psykososiale miljøet, da det er miljøet samlet sett som har betydning for barns og elevers helse, trivsel, lek og læring. Det er forskrift for helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordning som regulere krav til det fysiske miljøet. Helsedirektoratet har lagd en veiledning som du finner her.

 

Dersom barn, elever og foreldre mener at forskriftens krav ikke oppfylles skal de først henvende seg til barnehagen eller skolen.

Dersom barnehagene eller skolen ikke følger opp innen rimelig tid, kan eleven eller foreldrene henvende seg til kommunen. Hva som er rimelig tid avhenger av hvor alvorlig forholdet er og hvilke konsekvenser forholdet vil ha på kort eller lang tid.

Barn, elever og foreldre har uansett rett til å henvende seg til kommunen direkte om saker, men det beste er om enkeltsaker løses på lavest mulig nivå, og at henvendelsen derfor først går til barnehagen eller skolen.

Kommunen har plikt til å vurdere henvendelsen, men kan vurdere at det ikke er grunn for oppfølging, og kan avgjøre å ikke følge opp. En slik avgjørelse utgjør et enkeltvedtak, og kan påklages til statsforvalter, jf. denne forskriften § 21 om klage. Det vises også til forskrift om miljørettet helsevern § 16 annet ledd (lovdata.no). Elever og foreldre vil ha rettslig klageinteresse, se veiledning til § 21. Klagen bør innebære et ønske om en endring av et konkret forhold.