Tilbake /

Vår skole

Skolens historie

Høsten 1992, startet en liten pionerklasse med 15 elever og 2 lærere opp i de gamle lokalene til lærerskolen i Kristiansand i Trymsvei 13. Steinerskolens venner, en initiativgruppe med medlemmer fra antroposofisk gruppe og foreldre fra Alvejordet Steinerbarnehage, hadde da i flere år arbeidet for at Kristiansand skulle få en steinerskole.

Lokalene var små, de hadde kun et klasserom til rådighet, som også skulle benyttes både som kontor, lærerrom og møterom. Kristiansand kommune hadde i forkant av oppstarten, et intensjonsvedtak om at steinerskolen skulle få overta lokalene etter hvert som det var behov for nye klasserom. Skolen skulle da få benytte tomta til å sette opp egne nye bygg, hvis dette var ønskelig.

For å kunne huse det økende elevtallet, anskaffet skolen seg 1994, en brakke bestående av to klasserom og et grupperom.
Arkitektfirmaet Thomassen A/S ble benyttet til å tegne et nybygg etter antroposofisk byggeskikk. Etter utallige dugnadstimer fra foreldregruppen, lærere og steinerskolens venner, ble «blåbyget» reist i 1996. Dette bygget inneholdt tre klasserom, toaletter og to grupperom.

1998 flyttet lærerskolen ut av området, og steinerskolen kunne nå ta i bruk «hvitbygget», den ærverdige gamle bygningen som i sin tid huset Oddernes skole.

I 2007 gikk skolen til innkjøp av en gammel paviljong. Det viste seg at bygget hadde store råteskader, og først i 2008, kunne man benytte lokalene, etter en lang rehabiliteringsprosess.

Intensjonsavtalen som ble inngått mellom steinerskolen og Kristiansand kommune, ble trukket tilbake. KNAS- Kristiansand eiendomsselskap fikk delegert myndighet over tomten og dette startet en 20 års kamp om hvor steinerskolen skulle ligge. KNAS, ønsket å flytte steinerskolen ut av området for å benytte eiendommen til bolig og- næringsvirksomhet. I denne perioden, ble flere alternative plasseringer lagt frem for skolens ledelse. Steinerskolens lærere og foreldre ønsket å ha en sentral og bynær beliggenhet, og var derfor enige om at man ville bli værende på området.

I 2014 vedtok et enstemmig bystyre at steinerskolen skulle få kjøpe Oddemarka skole og området rundt. Flertallet i bystyret gikk også inn for at skolen skulle få gode økonomiske vilkår. Først to år senere desember/ januar 2015/16 fikk skolen kontraktfestet feste av tomt og kjøp av gamle Oddemarka skole.

Steinerskolen i Kristiansand har vært preget av en kamp for sitt eksistensgrunnlag. Usikkerheten omkring hvor skolen skulle være i det neste skoleåret, påvirket motivasjonsevnen og preget både lærer og foreldregruppen. Arbeidet med opparbeidelse av skolens uteområde er et eksempel på dette.

Skolen vokste gradvis og hver høst ble det lagt til en ny skoleklasse. Høsten 2000, var skolen blitt en fulltallig barne- og ungdomsskole med 10 klassetrinn. Elevtallet varierte fra skoleklasse til skoleklasse og ulike løsninger ble diskutert for å gi elevene best mulig sosiale og læringsmessige vilkår. Høsten 2006, fikk skolen status som fådelt skole. To og to klassetrinn ble slått sammen og det ble drevet undervisning for to klassetrinn i samme klasserom. Noen klasser hadde en klasselærer, andre hadde to. Skolen ble drevet etter dette prinsippet i mer eller mindre 10 år. Imidlertid økte elevmassen de kommende årene, og ordningen med fådelt skole ble gradvis faset ut frem mot 2015. De siste årene har elevtallet sunket igjen. Vi har nå 8./9. klasse og 6./7. klasse som er sammenslått i fagtimene, og 4./5. klasse som er sammenholdt.

Arkitektfirmaet Thomassen A/S ble benyttet til å tegne et nybygg etter antroposofisk byggeskikk. Etter utallige dugnadstimer fra foreldregruppen, lærere og steinerskolens venner, ble «blåbyget» reist i 1996. Dette bygget inneholdt tre klasserom, toaletter og to grupperom. I dag huser det 1. – 4. klasse, samt SFO.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Skolen har et tett samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Kristiansand kommune.
Gjennom månedlige ressursmøter, bistå og veileder pp-rådgiverne skolen i vårt pedagogiske arbeid, både på system- og individnivå. Det overordnede målet for samarbeidet er å skape et trygt og godt læringsmiljø for den enkelte elev i et inkluderende klasse- og skolefellesskap.
/Her/ kan du lese mer om pp-tjenesten.

Norsk som andrespråk (NOA)

Norsk som andrespråk er en tilrettelagt norskopplæring for elever som har et annet morsmål enn norsk. Her får elevene hjelp til å få et solid språklig grunnlag i norsk, slik at de kan delta i ordinær opplæring i alle fag. Gode norskkunnskaper er også viktig for å kunne fungere godt i det sosiale fellesskapet, samt for videre studier og jobbmuligheter. Undervisningen gis av en egen NOA-lærer som har videreutdannet seg i norsk som andrespråk og kulturkunnskap.