Tilbake /

Styret og vedtekter

Styreleder:
Finn-Einar Kollstrøm

Nestleder:
Elizabeth Wirsching

Styremedlemmer:
Gro Gardå
Ann Lingås
Tim Trepte
Gisela Nilsen

 

Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN STEINERSKOLEN I KRISTIANSAND

Godkjent av styret 02.03.21

§ 1. NAVN
Stiftelsens navn er Steinerskolen i Kristiansand. Det er en selvstendig og selvforvaltende stiftelse.

§ 2. FORMÅL
Stiftelsens formål er å drive på følgende prinsipielle forutsetninger:
-De pedagogiske idéer som Rudolf Steiner har fremlagt og som har vært tilstrebet ved forskjellige Steinerskoler siden 1919.
-Skolen skal være åpen for alle elever.
-Skolen er en frittstående institusjon som ikke er tilsluttet noe politisk parti, livssyns- eller trossamfunn.

§ 3. GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital består av 100.000 kr.

§ 4. LÆRERKOLLEGIET
Lærerkollegiet står fritt til å utforme det pedagogiske arbeidet innenfor de rammer som styret har fastsatt for gjeldende skoleår, jfr. §§ 2 og 6.
Lærerkollegiet består av alle hel- og deltidsansatte pedagoger.

§ 5. DAGLIG LEDER
Stiftelsen skal ha en daglig leder som skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten. Daglig leder ansettes av styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

§ 6. STYRET
Styret har avgjørende myndighet når det gjelder personalsaker, budsjett og regnskap,
inntaksregler og reglement.
Styret skal i alle spørsmål som angår skolens prinsipielle og pedagogiske målsetting rådføre
seg med lærerkollegiet før avgjørelser tas.
Styret påser at skolens regnskap blir ført i samsvar med aksepterte prinsipper for regnskapsføring.

Styret består av 5 styremedlemmer
-2 styremedlemmer valgt av og blant skolens lærerkollegium. (Alle medlemmer av skolens lærerkollegium har stemmerett, men kun fast ansatte er valgbare.)
-2 styremedlemmer valgt av skolens foreldreforening
-1 eksternt styremedlem valgt av skolens lærerkollegium og foreldreforening i fellesskap (Denne representanten er ikke forelder eller ansatt ved skolen. Ved forfall møter lærerkollegiets vararepresentant i dennes sted.)

Styret konstituerer seg selv. Det velges styreleder og nestleder for 2 år av gangen. Nye styremedlemmer velges innen skoleårets avslutning og tiltrer på første styremøte i nytt skole- og styreår. Styreleder og nestleder kan ikke være ansatt ved skolen.

Styremedlemmer valgt av skolens lærerkollegium og foreldreforeningen velges for 2 år av gangen. 1 styremedlem fra henholdsvis skolens lærerkollegium og foreldreforeningen velges i partallsår. 1 styremedlem og vararepresentant fra henholdsvis skolens lærerkollegium og foreldreforeningen velges i oddetallsår. Det eksterne styremedlemmet velges for 2 år i oddetallsår.

Skolens lærerkollegium og foreldreforening skal ha hver sin valgkomité bestående av 2 medlemmer. Disse velger i fellesskap den eksterne representanten til skolens styre. Alle styremedlemmene kan stille til gjenvalg.
Det skal avholdes minst 4 styremøter hvert skoleår. Innkallelse skal skje med minst 2 ukers forvarsel. Styret er beslutningsdyktig når 3 av 5 medlemmer møter.

Representanter for Kristiansand kommune, foreldre, pedagoger, andre ansatte og elever har møte- og uttalerett, men ikke stemmerett. Daglig leder deltar uten stemmerett.

Styret skal tilstrebe konsensus når vedtak fattes. Denne bestrebelsen er en vesentlig del av skolens bærende grunnidé og krever ofte varsom og omfattende saksbehandling.

Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap, hvis ikke det er fastsatt i vedtektene at styret ikke skal kunne tildele slik fullmakt. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakt etter første punktum.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 7. DRIFT
Skolens drift skal fortrinnsvis sikres ved tilskudd fra det offentlige og med bidrag og tilskudd fra interesseorganisasjoner og privatpersoner. I den grad dette ikke er tilstrekkelig til å sikre en forsvarlig drift, skal dekning for differansen skje ved å inngå avtaler om skolepenger innenfor de rammer som myndighetene til enhver tid fastsetter.

Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode.

Driften av skolen skal ikke søke å oppnå verken overskudd eller underskudd, og skal ikke ha noe økonomisk formål verken for stifterne eller andre med interesse i skolen.

§ 8. FORELDREFORENING
Skolen skal ha en egen foreldreforening i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

§ 9. ELEVRÅD
Skolen skal ha et elevråd i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

§ 10. OMDANNING OG OPPLØSNING
Styret kan nedlegge skolens virksomhet dersom styret etter samråd med lærerkollegietikke finner det mulig eller forsvarlig å fortsette driften. Nedleggelse skal alltid behandles i følgende tilfelle:
a) At antall elever og/eller klasser synker under et forsvarlig minimum.
b) At det nødvendige økonomiske grunnlag for driften ikke eksisterer.
c) At det inntrer forhold som gjør at den prinsipielle målsetningen for driften av skolen ikke kan oppfylles.

§ 11. ENDRINGER
Styret kan endre §§ 3-10, og i denne forbindelse fastsette nye vedtekter.

§ 12. ANDRE BESTEMMELSER
Så langt ikke annet framgår av nærværende vedtekter, gjelder til enhver tid gjeldende lov.