Tilbake /

Søknad om redusert betaling SFO

Informasjon og kriterier for ordningen om redusert foreldrebetaling

Friskolene i Norge har anledning til å gi redusert pris på SFO, dersom husholdningen har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen på SFO. Dette er en ordning som vil bli vurdert hvert år, og vil gjelde for skoleåret 2023/2024.

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling på SFO?
Husholdninger med samlet brutto skattepliktig kapital- og personinntekt på under 446.416 kr kan søke om redusert pris.
(For 1. og 2.klasse må husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt være under 194.333 kr for å kunne søke på ordningen, da 1. og 2. klasse har et tilbud om 12 timers gratis SFO)
Søskenmoderasjonsordningen frafaller for de som søker på denne ordningen.

Hva slags inntekt er med i beregningen?
Foreldrebetalingen på SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt for SFO.
En husholdning er ektefeller, registrerte partnere og samboere.
Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og har felles barn, eller som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene.
Hvis barnet ikke bor fast sammen med begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist
Du må søke senest innen 1.september. Redusert foreldrebetaling på SFO gjelder fra august og ut skoleåret, men søknad har ikke tilbakevirkende kraft.

Slik søker du
Finn frem relevant dokumentasjon:
– Skatteoppgjør / Skattemeldingen for fjoråret/til de som skal være med i beregning av inntekt (husholdningen der eleven er folkeregistrert – altså fra begge ektefeller, partnere eller samboere)

-Grunnlag for forventet inntekt årsinntekt, dersom denne avviker vesentlig fra fjoråret.

Du kan laste opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet. Vi vil ikke behandle søknaden, før nødvendig dokumentasjon fra hele husstanden er vedlagt.

Behandling av søknaden
Skolen behandler søknaden etter søknadsfristens utløp. Når søknaden er behandlet og innvilget får du et brev som sier hvor mye du skal betale for plassen på SFO. Dersom dokumentasjonen er mangelfull eller du ikke oppfyller kriteriene vil du få et avslagsbrev.
Ordningen er samtykkebasert.

  Elev 1:

  Elev 2:

  Elev 3:

  Foresatt ( den som søker )

  Vedlegg:

  Formål, behandling og samtykke til bruk av personopplysninger

  Personopplysningene som er oppgitt i denne søknaden vil bli brukt i forbindelse med behandling om søknad om redusert foreldrebetaling og skal ikke brukes til andre formål. Ved å sende inne denne søknaden, samtykker du i at skolen bruker informasjonen oppgitt i søknad og vedlegg til å behandle søknad om redusert betaling ihht fastsatte retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet Vi beholder alle opplysningene som søkeren har sendt inn frem til eleven(e) slutter på skolen og alle fakturaer er gjort opp. Du kan til enhver tid be om innsyn på den informasjonen som er sendt inn ifm. søknaden.

  Søknaden din sendes i kryptert form til oss, slik at dine personopplysninger er beskyttet i forbindelse med oversending av søknaden.