Tilbake /

Søknad om redusert betaling skole

Informasjon og kriterier for ordningen om redusert foreldrebetaling på Steinerskolen i Kristiansand

1. Søknadsfrist er 1.9 hvert år for alle elever ved skolen. Søknadsfristen gjelder også der foresatte er selvstendig næringsdrivende. Unntatt fra denne fristen er foresatte som får innvilget skoleplass etter 1.9.

2. Skolen behandler kun søknader som er levert elektronisk, innen annonsert tidsfrist og vedlagt nødvendig dokumentasjon. Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet. Du er selv ansvarlig for å kontrollere om alle vedlegg er sendt ved søknaden.

3. I tillegg til selve søknaden, skal en kopi av nyeste skatteoppgjøret vedlegges søknaden og for nye søkere skal lønnslipper for de 3 siste månedene legges ved. Innen 1. november skal selvstendig næringsdrivende som har søkt om redusert foreldrebetaling ha levert de nødvendige ligningspapirer.

4. Det skal legges ved dokumentasjon for inntekt for hele husholdning der eleven er folkeregistrert. Husholdningen er ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og har felles barn, eller som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene. Det er inntekten til hele husholdningen som legges til grunn for behandlingen av redusert foreldrebetaling.

5. Det er i først og fremst husstandens samlede inntekt som legges til grunn for behandlingen av søknaden. I enkelte tilfeller kan skolen velge å la andre forhold legges til grunn for vurdering av søknaden. Dette må spesifiseres i søknaden.

6. Minstesatsen for redusert foreldrebetaling er kr 500,-. Denne satsen kan øke uten forvarsel.

7. Det gis ikke anledning til å kombinere vanlig søskenmoderasjon med redusert foreldrebetaling. Redusert foreldrebetaling på SFO må søkes om i egen ordning.

8. Alle søknader vil bli konfidensielt behandlet av skolens administrasjon.

9. Eventuelle klager vil bli behandlet av skolens ledergruppe eller daglig leder.

10. Reduksjon i skolebetalingene gis for et skoleår av gangen. Det må følgelig søkes på nytt for hvert skoleår innenfor de til enhver tid gjeldende tidsfrister.

  Elev 1:

  Elev 2:

  Elev 3:

  Foresatt ( den som søker )

  Vedlegg:

  Formål, behandling og samtykke til bruk av personopplysninger

  Personopplysningene som er oppgitt i denne søknaden vil bli brukt i forbindelse med behandling om søknad om redusert foreldrebetaling og skal ikke brukes til andre formål. Ved å sende inne denne søknaden, samtykker du i at skolen bruker informasjonen oppgitt i søknad og vedlegg til å behandle søknad om redusert betaling ihht fastsatte retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet Vi beholder alle opplysningene som søkeren har sendt inn frem til eleven(e) slutter på skolen og alle fakturaer er gjort opp. Du kan til enhver tid be om innsyn på den informasjonen som er sendt inn ifm. søknaden.

  Søknaden din sendes i kryptert form til oss, slik at dine personopplysninger er beskyttet i forbindelse med oversending av søknaden.